Der kom i 2011 en ny bog af
Jørgen Holstein: ”Vråby – en by i krogen”. Forfatteren bor Hovtvedvej 1 i
Vråby, og er leder af Lokalhistorisk arkiv i Hårlev. Han beskriver ejendommene
i Vråby sogn og deres beboere gennem tiden og kommer også ind på ”Hjørnet”,
som i virkeligheden ligger i Endeslev sogn. Noget af det, han skriver, vidste
min generation af Enderslevklanen selvfølgelig, men af hensyn til slægtens nye
skud, vil jeg ikke begrænse mig til det, der er nyt for mig. Yderligere
detaljer må I som sædvanlig opsøge på www.flemmingholm.dk.

Bogen har spændende omtale
af ”Hjørnets” genbo, ”Lerskovhuset”, hvor Laura og Christian Jørgensen boede i
min barndom. I katolsk tid var der skov på arealet ned mod Vråby (kan jeg dog ikke huske). Skoven var
ejet af kirken, som byggede et kloster,” Lerskovhuset”, hvor munkene blandt
andet opkrævede bompenge af folk, som passerede. Klosteret lå i sogneskellet,
og man sagde, at munkene sov med benene i ”Wroby” (Vråby) og hovedet i
”Endisløff” (Endeslev). Klostret ophørte ved reformationen i 1536.

Jørgen Holstein fortæller: ”På
hjørnet af Hestehavens nordlige side (Endeslev-siden) ligger ejendommen kaldet
”Hjørnet” med areal på 6 sk. land taget fra Snedkærgaards areal, og her kom
Vråbys 1. mejeri til at ligge … nedlagt i 1898, da Skovkilde mejeri åbnede … I
en periode var der købmandsforretning på ejendommen.” Det var disse
bemærkninger, der satte mig i gang med nærmere at kortlægge Hjørnets historie.

Da Anders Rasmussen (farfar) i
1897 giftede sig med Ellen Louise, erhvervede de det nedlagte mejeri. Her blev
Elna født i 1898. Året efter blev Anders ansat som avlsbestyrer hos sin
svigerfar, skovfoged Ole Nielsen, og de flyttede til Abildgaardshuset i Vallø
Storskov.

Anders havde en søster, Karen
Marie, vi som børn kendte som ”Gammelfaster”. Karen Marie var opfostret hos sin
moster, gift med gårdmand Ole Larsen på Endeslev Overdrev. Karen Marie
giftede sig med Niels Peter Nielsen, der også havde boet på Overdrevet,
men på dette tidspunkt var brugsuddeler i Ejby. Karen Marie og Niels Peter
havde lyst til at vende tilbage til Endeslev, og de købte derfor i 1899
”Hjørnet” af Anders Rasmussen. Niels Peter var uddannet slagter og fungerede
samtidig som ”Handelsmand”. Han fik tilnavnet ”Niels Peter Købmand”.

Niels Peter Nielsen og Karen
Marie flyttede til Kærvej 25 i Endeslev by omkring 1902 og etablerede
slagterforretning. Hjørnet blev udlejet.

I Folketællingen 1906 bor
slagter Jens Larsen Feigh på ”Hjørnet”. Det bekræfter, at der har været
indrettet slagtefaciliteter. I Folketællingen 1911 har anvendelsen af
ejendommen ændret sig med en omfattende boligudlejning. Foruden opsynsmand og
regnskabsfører Niels Olsen og hans kone Sidste Marie bor der tre, som er på
fattighjælp, og en aldersrentemodtager, en skovarbejder og hans kone og en
slægtning. I den sydlige ende af huset bor Maren Sofie Hansen og Anna Margrethe
Pedersen (Anna Sypige), der drev systue. De flyttede senere til den nedlagte
telefoncentral, Lerskovvej 46, hvor de først i fællesskab og – i mange år efter
Sofies død Anna alene – drev systue. Anders Rasmussen har nok haft en finger
med i spillet omkring udlejningen, for både sypigen Sofie og slagter Jerns
Feigh er i Folketællingen 1911 benævnt “Baptist”.

I mellemtiden havde Anders
Rasmussen været igennem økonomisk kollaps og tab af Hovtvedegård, men var ved
at komme på fode igen som gårdbestyrer på Endeslev Overdrev.

Da ”Hjørnet” i 1913 blev til
rådighed efter udlejningen, købte Anders ejendommen tilbage af Niels Peter
Nielsen, der nu var slagter i Hårlev.

Udover den lille købmandshandel
drev Anders blandt andet en slagterirute. Den bestod i, at han stod op kl. 4.00
og kørte med hestevogn de 14 km til Køge Slagteri efter slagtervarer, som han
derefter udbød ved besøg på gårde og andre landboliger på sin rute. Sønnen Johannes
måtte med og overtog senere ruten, som Ove derefter overtog og drev en årrække.
Derefter blev den overdraget Egon Kort, hvorefter Erhard A. Nielsen, der var
gift med Anders datter Valborg, og senere deres søn Kurt, drev den videre.

Men nu er vi ovre i beretningen
om Ove, Johannes og Valborgs opbygning af Rasmussenkolonien omkring Hjørnet med
opfostring af Anders Rasmussens 15 børnebørn. Den kan studeres i biografierne
ved at klikke dem frem fra personerne på hjemmesiden.

Herover ses Hjørnet for 100 år siden (1911). De to piger foran huset er formentlig systuens indehaver Sofie (tv) og Anna Sypige.

Her er Hjørnet sidst i fyrrerne. Butikken er stadig i den sydlige del af huset på hjørnet af vejen til Hestehaven.

Billedet her er fra først i halvtredserne, efter at Johannes Rasmussen havde fået sin broder Ove til at foretage en større restaurering. Der er lagt nyt tag på, butikken er flyttet til den nordlige ende af huset, og indgangen til boligen er placeret midt i facaden. Dagligstuen ligger nu på hjørnet mod Hestehaven.